วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 20:50:41 น.
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 27 ราย "เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน" ขึ้น พลตำรวจเอก

 

วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

 

ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๒๗ ราย ดังนี้

 

๑. พลตำรวจโท เจตน์ มงคลหัตถี เป็น พลตำรวจเอก
๒. พลตำรวจโท เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็น พลตำรวจเอก
๓. พลตำรวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็น พลตำรวจเอก
๔. พลตำรวจโท รชต เย็นทรวง เป็น พลตำรวจเอก
๕. พลตำรวจโท วุฒิ ลิปตพัลลภ เป็น พลตำรวจเอก
๖. พลตำรวจตรี กวี สุภานันท์ เป็น พลตำรวจโท
๗. พลตำรวจตรี คำรบ ปัญญาแก้ว เป็น พลตำรวจโท
๘. พลตำรวจตรี จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์ เป็น พลตำรวจโท
๙. พลตำรวจตรี จุตติ ธรรมมโนวานิช เป็น พลตำรวจโท
๑๐. พลตำรวจตรี เชิด ชูเวช เป็น พลตำรวจโท
๑๑. พลตำรวจตรี ณรงค์ กาญจนะ เป็น พลตำรวจโท
๑๒. พลตำรวจตรี ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา เป็น พลตำรวจโท
๑๓. พลตำรวจตรี นเรศ นันทโชติ เป็น พลตำรวจโท
๑๔. พลตำรวจตรี ประวุฒิ ถาวรศิริ เป็น พลตำรวจโท
๑๕. พลตำรวจตรี พจน์ ไทยกล้า เป็น พลตำรวจโท
๑๖. พลตำรวจตรี พิสัณห์ จุลดิลก เป็น พลตำรวจโท
๑๗. พลตำรวจตรี พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ เป็น พลตำรวจโท
๑๘. พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็น พลตำรวจโท
๑๙. พลตำรวจตรี วรเทพ เมธาวัธน์ เป็น พลตำรวจโท
๒๐. พลตำรวจตรี วัฒนา สักกวัตร เป็น พลตำรวจโท
๒๑. พลตำรวจตรี สมโชค เจริญพร เป็น พลตำรวจโท
๒๒. พลตำรวจตรี สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง เป็น พลตำรวจโท
๒๓. พลตำรวจตรี สุชีพ หนูนาง เป็น พลตำรวจโท
๒๔. พลตำรวจตรี สุรพงษ์ เขมะสิงคิ เป็น พลตำรวจโท
๒๕. พลตำรวจตรี สุรพล ธนโกเศศ เป็น พลตำรวจโท
๒๖. พลตำรวจตรี สุวิระ ทรงเมตตา เป็น พลตำรวจโท
๒๗. พลตำรวจตรี โสภณ พิสุทธิวงษ์ เป็น พลตำรวจโท

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

m.matichon.co.th