วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:59:32 น.
23รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ(เบื้องต้น)ในการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปค.สูงสุด

 

จากการที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)  ได้มีประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และกำหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ยื่นเอกสารและหลักฐานที่แสดงประสบการณ์ในการทำงาน หรือผลงานทางวิชาการ หรือผลงานทางคดีปกครอง หรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นั้น
  

 

 

บัดนี้ ก.ศป. ได้ประเมินประสบการณ์หรือผลงานของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นฯ แล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ คน (ตำแหน่ง ณ ขณะยื่นใบสมัคร) ดังนี้

๑. นาวาเอก วุฒิ     มีช่วย    อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
๒. นายสุเมธ     ชัยเลิศวณิชกุล   อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
๓. นายวรวิทย์    กนิษฐะเสน   อดีตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
๔. นายประสาท   พงษ์สุวรรณ์   อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
๕. นายสมชาย   เอมโอช   รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
๖. นายพินิจ       สายสอาด   ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ศาลยุติธรรม
๗. นายชูชาติ       อัศวโรจน์   ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๘. นายพงษ์ศักดิ์  กัมพูสิริ   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๙. นายโสภณ       บุญกูล   รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา
๑๐. นายอนุสรณ์   ธีระภัทรานันท์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๑๑. นายไชยเดช   ตันติเวสส   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๑๒. นายกรณรงค์   ฤทธิ์ฤาชัย   อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
๑๓. นายสุพัฒน์   หวังวงศ์วัฒนา  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๑๔. นายบรรจงศักดิ์     วงศ์ปราชญ์   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๑๕. นายประวิตร     บุญเทียม   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๑๖. นายประวิทย์   เอื้อนิรันดร์   รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
๑๗. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์   รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
๑๘. นายไชยวัฒน์   ธำรงศรีสุข   รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
๑๙. นายพงษ์ภัฏ   เรียงเครือ   ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๐. นายสมชัย   วัฒนการุณ   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
๒๑. นายบุญอนันต์   วรรณพานิชย์  รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
๒๒. นายอำพน   เจริญชีวินทร์   อธิบดีศาลปกครองสงขลา
๒๓. นายสุชาติ   เวโรจน์   อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ ก.ศป.ได้พิจารณาผลการตรวจสุขภาพตามรายงานของคณะอนุกรรมการแพทย์ว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 

 

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์มายังสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์ฯ หรือผลงานฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้บุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานฯ ทั้ง ๒๓ คน ตามรายชื่อข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

 


โดยผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นฯ โปรดระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

 

 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานตุลาการศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง  โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๗๙ หรือ สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ หรือ www.admincourt.go.th   สำนักงานศาลปกครอง
           


 

m.matichon.co.th