วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 00:00:49 น.
รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารสังกัดกองทัพบก

 

กองทัพบก


พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก พลเอกยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโทโปฎก บุนนาค เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโทศิริชัย ดิษฐกุล เป็น เสนาธิการทหารบก พลโทชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา


พลโทอรุณ สมตน เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พลโทสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พลโทมังกร โกสินทรเสนีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทจักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทสหชาติ พิพิธกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทอดิศร รัตนเสนีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทเอกนันท์ รัตนโสภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) พลโทฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็น รองเสนาธิการทหารบก พลโทสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น รองเสนาธิการทหารบก พลโทธีรชัย นาควานิช เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง พลโทธวัชชัย ศศิประภา เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลโทภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พลตรีชาตอุดม ติตถะสิริ เป็น ปลัดบัญชีทหารบก


พลตรีจิรเดช สิทธิประณีต เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน พลตรีศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลตรีอุทิศ สุนทร เป็น แม่ทัพน้อยที่ 1 พลตรีนรินทร์ ลักขณา เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พลตรีไกรฤกษ์ แก้วแสน เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พลตรีเกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พลตรีสุรพงษ์ พูลทรัพย์ เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พลตรีชาสร วายโสกา เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก พลตรีเจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก พลตรีพรจักร มนูธรรม เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พลตรีธวัชชัย นุ่มนิ่ม เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พลตรีเสน่ห์ ทองคำใส เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีสนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีเดชา กิ่งวงษา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีจำลอง คุณสงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีศุภวุฒิ อุตมะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีกิตติพล ภัคโชตานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีสุกิจ เนื่องจำนง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีชยันต์ หวยสูงเนิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีพิจิตร ลักษณะละม้าย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีชานุกร ตัณฑโกศล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีอาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีพิทยา กระจ่างวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีวุทธิ์ วิมุกตะลพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีเสรี พหลเวชช์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีสาโรจน์ สันติวรวุฒิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีเกรียง สะอาดรักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีภิญโญ เข็มเพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีมนตรี อุมารี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)


พลตรีศุภกร มหารักขกะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีวงศ์เทพ สืบวงศ์คล้าย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีสมร ศรีทันดร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีอัมพร พิทักษ์วงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) พลตรีชนะทัพ อินทามระ เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก พลตรีกัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พลตรีชวลิต ชุนประสาน เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีประตินันท์ สายหัสดี เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พลตรีกิตติ อินทสร เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตรีสกล ชื่นตระกูล เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตรีเฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลตรีธนา วิทยาวิโรจน์ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พลตรีวีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พลตรีสถิต แจ่มจำรัส เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 1 พลตรีกฤษฎา อารีรัชชกุล เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก


พลตรีภานุมาศ โกสินทรเสนีย์ เป็น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร พลตรีอุสไนท์ เฟื่องพูลนุช เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พลตรีสมชาย ลิ้นประเสริฐ เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก พลตรีบุญลือ วงษ์ท้าว เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรีพิสิทธิ์ สิทธิสาร เป็น ผู้บัญชากองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พลตรีภานุวัชร นาควงษม์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พลตรีชลิต เมฆมุกดา เป็น  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พลตรีกฤษณ์ กิจสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พลตรีพะโจมม์ ตามประทีป เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 พลตรีกฤตภพ สาลีพันธ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ พลตรีคนินทร วงศาโรจน์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พลตรีมารุด ลิ้มเจริญ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พลตรีทวีชัย กฤษิชีวิน เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พลตรีเยาวดนัย ภู่เจริญยศ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พลตรีวีระภัทรพล บุญย์เชี่ยว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22


พลตรีพันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พลตรีเอนก อินทร์อำนวย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พลตรีปฤษฎางค์ ศรลัมพ์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พลตรีวิชัย แชจอหอ เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 พลตรีกิจจา ศรีทองกุล เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี พลตรีรณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก พลตรีอภิชัย เชียงอารีย์ เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก พลตรีขวัญชัย วีระนาวิน เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก พลตรีสมวุฒิ แตงสาขา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


พันเอกเทียนชัย รับพร เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก พันเอกพลาวุฒิ กลับเจริญ เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พันเอกศักดา เปรุนาวิน เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พันเอกชรินทร์ อมรแก้ว เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พันเอกชูนล หาสารีสร เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พันเอกพันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พันเอกปัญจนัฐ กาญจนานันท์ เป็น เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร พันเอกชาญชัย ยศสุนทร เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกไตรโรจน์ ครุธเวโช เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พันเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พันเอกจารุเกียรติ ชัยวงษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พันเอกพีรพล วิริยากุล เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พันเอกตุลา ประเสริฐสุข เป็น ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ พันเอกวร พงศ์ หัตถพันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 พันเอกการุญ รัตนสุวรรณ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พันเอกถกลเกียรติ นวลยง เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว พันเอกเครือนาค เกิดขำ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี พันเอกภุชงค์ โกมลานนท์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ พันเอกวุฒิ แสงจักร เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ พันเอกธันยวัตร ปัญญา เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย พันเอกสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา พันเอกสุริยันต์ ผาธรรม เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ พันเอกเลอชัย มาลีเลิศ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร พันเอกอภิชัย หงษ์ทอง เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ พันเอกชนินทร์ ตันสุวรรณรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก พันเอกธนาคาร เกิดในมงคล เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก พันเอกสาโรช เขียวขจี เป็น ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า


พันเอกสุชาติ ผ่องพุฒิ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร พันเอกวิชัย โพนุสิต เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พันเอกสนทัต อินทรตั้ง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา พันเอกณรงค์ ชุ่มกมล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี) พันเอกพิชเยนทร์ ธัญญสิริ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)

 

พันเอกวิชิตพงศ์ วิบูลย์วณิช เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี) พันเอกธำรงกุล วิเศษอัคร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกอำนาจ รัตนภานพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกสรชัย นิตยพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกวัตรชนินทร์ เสาวภา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกกำธร บุณยะสุต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกประสารศิษฎ์ ประเสริฐสม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกวุฒิพรรณ โพธิวงศ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกระพีศักดิ์ ธนะพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกวรนันท์ นามวัง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกพชร สาตร์เงิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกรณเดช สดเอี่ยม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกโกศล จรดล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกยุทธนาคันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกเมตไตรย เจษฎาฉัตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกวีรศักดิ์ พึ่งเป็นสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกวีระพงศ์ วีสเพ็ญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกเถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกพศิน บัวแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกธนบดี จันทร์มณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกมนัส คงแป้น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกบัญชา พงษ์สวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกปิยะ ธรรมศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกธีรเดช ชัยพัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกพิชิต ฟูฟุ้ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกวิเชียร ศรีแก่นวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกหญิงอภินทร์พร พุธวัฒนะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกหญิงวรรณนรินทร์ เอี่ยมสอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกหญิงภัสสรา ลาวัณย์ทักษิณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก พันเอกหญิงเกศินี ยุทธนาถจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

m.matichon.co.th