วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:39:01 น.
เปรมกันทั่วหน้า! ปรับเงินเดือนพรึบ! ขรก. ทหาร ศาล อัยการ นักการเมือง ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 31 มีนาคม  2554  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาที่ว่าด้วยการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน รวม 8 ฉบับ   โดยจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 1 เมษายน 2554
 
พระราชกฤษฎีกา ทั้ง 8 ฉบับ  ประกอบด้วย
1.พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2554

2. พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

3.พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

4.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2554

5.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2554

7.พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554

8.พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

  

 ทั้งนี้   หลักการและเหตุผล ของพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ระบุว่า  เนื่องจากบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการในปัจจุบันได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ที่เพิ่มสูงขึ้นมาก สมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละห้า เท่ากันทุกอัตราสำหรับข้าราชการทุกประเภท
   

ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สูงสุด (อันดับ บ.11 ) รับเงินเดือนเท่ากับ 69,810 บาท  ต่ำสุด (อันดับ ท.1) รับเงินเดือน 4,870 บาท ขณะที่เงินเดือนของนายกรัฐมนตรี เท่ากับ 75,590 บาท รองนายกรัฐมนตรี 74,420 บาท รัฐมนตรี 73,240 บาท
 ( เปิดบัญชีเงินเดือนโดยละเอียด www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/022/7.PDF )
 
  

สำหรับ บัญชี อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ  ประธานศาลฎีกา รับเงินเดือน 75,590 บาท  และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท   ส่วน ผู้ช่วย ผู้พิพากษา ได้รับเดือนละ 18,950 บาท
   ( เปิดดูบัญชีเงินเดือนตุลาการ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/022/15.PDF )

   

ขณะที่ บัญชีเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เงินเดือน   75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง  50,000  บาท
 

ประธานวุฒิสภา เงินเดือน  74,420   บาท  เงินประจำตำแหน่ง  45,500 บาท
 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เงินเดือน 73,240    บาท เงินประจำตำแหน่ง  42,500  บาท
 

รองประธานวุฒิสภา เงินเดือน 73,240   บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500   บาท
 

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เงินเดือน  73,240 บาท  เงินประจำตำแหน่ง 42,500  บาท
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เงินเดือน 71,230   บาท  เงินประจำตำแหน่ง  42,330  บาท
 

สมาชิกวุฒิสภา  เงินเดือน 71,230   บาท   เงินประจำตำแหน่ง   42,330บาท 

  

 

ก่อนหน้านี้  เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม  2554  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ( 31 มีนาคม 2554)

บัญชีเงินเดือนครูใหม่ที่น่าสนใจ ขั้นสูง รับ 66,480 บาท  ขณะที่ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว รับ 7,940 บาท
  

ขณะที่ บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และครูชำนาญการ 3,500 บาท  


 นอกจากข้าราชการครูฯ ส่วนใหญ่จะได้รับการปรับเงินเดือน 8% ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ในวันที่ 31 มีนาคมนี้แล้ว ยังจะได้ปรับเงินเดือนอี ก 5% ตามมติ ครม.ที่ให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการทุกประเภทตามดัชนีค่าครองชีพ รวมแล้วจะทำให้ข้าราชการครูฯ ส่วนใหญ่ได้ปรับเงินเดือนรวมประมาณ 13%

 ( เปิด บัญชีเงินเดือน โดยละเอียดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/021/1.PDF )

 

 

 

 

m.matichon.co.th